Doğan Yedek Parça’da sermaye artırımı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş’de, sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar paylaşıldı:

”Şirket esas sözleşmesinin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye’ başlığını taşıyan 6. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye istinaden 38.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 160 oranında artırılarak 26.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına, artırılan 16.000.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1 Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 16.000.000 adet payın Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, işbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların, borsada işlem gören veya borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulması konusunda şirket yönetimine yetki verilmesine, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1 Türk Lirası olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin en az 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş’nin 09.12.2020 tarihli satın alma taahhüdü kapsamında kalan payların 3 iş günü içerisinde itibari değerinin (1 Türk Lirası) altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş’deki halka arz süresi olan 2 işlem gününde birincil piyasada gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına, ihraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına, işbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun onaylanmasına ve kamuya açıklanmasına, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Haber Editör
| [email protected] | Website | + Diğer Haberler